Skip links and keyboard navigation

Burmese information

Metro South Health သည္ Brisbane ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ Logan, Redlands ႏွင့္ Scenic Rim တို႔တြင္ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ီေပးရာဌာန တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ ေဆးရံု ငါးခုႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းက်န္းမာေရး၊ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ သြားဖက္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိပါသည္။

အေရးေပၚ ကိစၥ တစ္ခုတြင္

အသက္အႏၱရာယ္ကို ျခိမ္းေျခာက္သည့္ က်န္းမာေရး အေရးေပၚကိစၥတြင္ သင္ အၿမဲတမ္း သံုညသံုးလံုး (000) ကိုေခၚရလိမ့္မည္။ အေရးေပၚ မဟုတ္သည့္ က်န္းမာေရး အႀကံဥာဏ္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ 13 HEALTH ဟုေခၚေသာ က်န္းမာေရး အကူအညီ တယ္လီဖုန္းလုိင္းကို 13 43 25 84 ျဖင့္ေခၚပါ။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ 24 နာရီလံုးလံုး၊ တစ္ပတ္ ခုႏွစ္ ရက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အေရးေပၚလူနာဌာန ငါးခု ရွိပါသည္။

ဖုန္းကို ဦးစြာေခၚရန္ မလိုပါ၊ အခ်ိန္မေရြး အေရးေပၚလူနာဌာနကို အေရာက္လာၾကပါ။

သင္ အေရးေပၚလူနာဌာနသို႔ ေရာက္လာေသာအခါ၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာကို တည့္တည့္သြားပါ။ သင့္အား  “triaged” (ေရာဂါအေျခအေန စိစစ္/ ေရာဂါအတန္းအစားခြဲျခား) လုပ္ရန္ တတ္ကြ်မ္းသည့္ သူနာျပဳတစ္ဦးက လုပ္ၿပီး ၄င္းသည္ သင့္ အေျခအေန၏ အေရးေပၚအေျခအေနကို စိစစ္ေပးမည္။ ယခင္ေရာဂါတစ္ခုခု၊ သင့္ လက္ရွိ ေသာက္သံုးေနသည့္ ေဆးဝါးမ်ား၊ ႏွင့္ အကယ္၍ သင္ လတ္တေလာ ပင္လယ္ရပ္ျခားႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ခဲ့သည့္ကိစၥ တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သူနာျပဳအား သင္ ေျပာျပရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳ တစ္ဦးသည္ သူတို႔ၾကည့္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး သင့္အားၾကည့္ေပးလိမ့္မည္။ အခ်ိန္မေရြး သူတို႔သည္ အသက္အႏၱရာယ္ ျခိမ္းေျခာက္သည့္ အေျခအေနရွိေသာလူနာမ်ားကို ကုသရန္ ထြက္ခြာေကာင္း ထြက္ခြာသြားႏိုင္သည္။ ဤကိစၥသည္ သင့္ ကုသမႈကို ထိခိုက္မည္ မဟုတ္ပါ၊ သို႔ေသာ္လည္း သင္ ခပ္ၾကာၾကာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ေနရန္ ဆိုလိုႏိုင္သည္။

အေရးေပၚ မဟုတ္သည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္နည္းမ်ား တြင္ပါဝင္သည္မွာ-

 • အေရးေပၚ မဟုတ္သည့္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားအတြက္ သင္သည္ သင့္ေဒသ ဆရာဝန္အား သြားေတြ႔သင့္သည္ – ၄င္းဆရာဝန္အခ်ိဳ႕သည္  bulk bill (အိတ္စိုက္ေပးရမည့္ေငြ မေတာင္းပါ)
 • သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚ မဟုတ္သည့္ က်န္းမာေရး အႀကံဥာဏ္ကို တတ္ကြ်မ္းသည့္ သူနာျပဳထံမွ ေတာင္းရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ က်န္းမာေရး အကူအညီ ဖုန္း 13 HEALTH (13 43 25 84) ကိုဆက္ပါ။

ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ အထူးကုေဆးရံု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေျမာက္အျမား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္၊ ေအာက္ပါတို႔ အပါအဝင္ျဖစ္သည္-

 • ကင္ဆာေရာဂါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 • ႏွလံုးေရာဂါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 • အေရးေပၚ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 • စိတ္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 • သားဖြားႏွင့္မီယပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 • နာလန္ထူေအာင္ကုသေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 • ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ကုသေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 • ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းအစားထိုး ကုသေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ရပ္ရြာမ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္၊ ေအာက္ပါတို႔ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္-

 • စြဲမႈ (မူးယစ္ေဆးႏွင့္ အရက္) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 • ရင္သားကင္ဆာ စစ္ေဆးေပးျခင္း
 • နာတာရွည္ ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
 • လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ရပ္ရြာတြင္း နာလန္ထူေအာင္ကုသေရး
 • စိတ္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 • သြားက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 • ခိုလႈံဒုကၡသည္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 • ေရာဂါကြ်မ္းေနသူမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္မႈ

သင့္ အနီးဆံုး ေဆးရံု သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးစင္တာ၏ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ လိပ္စာကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ (ဆက္သြယ္ရမည့္စာမ်က္ႏွာ) contact page တြင္ရွာေဖြပါ။

ရထိုက္ခြင့္ႏွင့္ လႊဲစာမ်ား

ေဆးရံု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ားစုကို မက္ဒီကဲကတ္ ရွိေသာလူမ်ားအား အခမဲ့ ကုသေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သင့္အား ရက္ခ်ိန္းမေပးနိုင္မီ မ်ားေသာအားျဖင့္ သင့္ ေဒသဆရာဝန္/ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ (GP) ထံမွ စာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ လႊဲစာ သင္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

လႊဲစာတစ္ခုကို ရယူရန္ ေရွ႕ဦးစြာ သင့္ က်န္းမာေရး စိုးရိမ္မႈ အေၾကာင္း သင့္ ဆရာဝန္/GP ႏွင့္ ေျပာဆိုပါ။ သင့္ ဆရာဝန္သည္ သင္ အထူးကုသမႈကို လိုမလို ဆံုးျဖတ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေဆးဝါး တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ လုပ္ရန္လိုသည့္ စစ္ေဆးမႈ တစ္ခုခုကို စီစဥ္ပါလိမ့္မည္။ ယင္းေနာက္ သင့္ ဆရာဝန္သည္ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ လႊဲစာကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေဆးရံုမ်ားအနက္ တစ္ခုရွိ အထူးကု ဆရာဝန္ထံသို႔ ပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။

သင့္ ေရာဂါ အေရးေပၚအေျခအေနေပၚမူတည္၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သင့္အား ရက္ခ်ိန္းတစ္ခုကို မေပးမီ သင့္အား ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းတစ္ခုတြင္ ထားေကာင္းထားႏိုင္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သင့္ ခ်ိန္းဆိုသည့္ ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ကို အတည္ျပဳရန္ စာတစ္ေစာင္ကို သင့္ထံပို႔ပါလိမ့္မည္။

GP လႊဲစာ တစ္ေစာင္ မလိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

သင္သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ရယူရန္ ဆရာဝန္/GP လႊဲစာ တစ္ေစာင္ မလိုအပ္ပါ-

 • အေရးေပၚလူနာဌာန ကုသမႈ
 • အေရးေပၚ စိတ္ေရာဂါ ကုသမႈ
 • လိင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေဆးခန္းမ်ား

သြားဖက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

သင့္အေနျဖင့္ သြားဖက္ဆိုင္ရာ ေဆးကုသမႈကို ရယူရန္ ဆရာဝန္/GP လႊဲစာ တစ္ေစာင္ မလိုအပ္ပါ၊ သို႔ေသာ္ သင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ရထိုက္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္-

 • လက္ရွိ ပင္စင္၊ က်န္းမာေရးကတ္ သို႔မဟုတ္ သက္ႀကီးကတ္ ရွိေသာလူႀကီးမ်ား
 • ကေလးမ်ား
  • အသက္အရြယ္ 4 ႏွစ္မွ 10 ႏွစ္ အထိရွိ ကေလး အားလံုး
  • လက္ရွိ စင္တာလင့္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ပင္စင္ ကတ္ျပားမ်ား ရွိသည့္ 11 တန္းႏွင့္ 12 တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္သားမ်ား
  • လက္ရွိ စင္တာလင့္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ပင္စင္ကတ္ျပားမ်ား ရွိသည့္မိဘမ်ား၏ အသက္ 0-3 ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ား
  • (ကေလး သြားဖက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္) Child Dental Benefits Schedule အတြက္ ရထိုက္သည့္ အသက္ 2-17 အရြယ္ ရွိသူမ်ား

ေဆးရံုသို႔ လာေရာက္ျခင္း

အျပင္ လူနာမ်ား

သင္ တစ္ေန႔တာအတြက္ ေဆးရံုသို႔ လာေရာက္ေသာအခါ၊ သင့္ကို "အျပင္လူနာ" အျဖစ္ အသိမ်ားသည္။ အျပင္လူနာအျဖစ္ သင္သည္ သမရိုးက်အားျဖင့္ အထူးကု ဆရာဝန္ တစ္ဦးႏွင့္ အျခား က်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္မ်ားကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ သင္ ဓါတ္မွန္ႏွင့္ အျခား စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ရေကာင္း လုပ္ရႏိုင္သည္။

သင္ အျပင္လူနာ ရက္ခ်ိန္းတစ္ခုအတြက္ ေဆးရံုသို႔ လာသည့္အခါ သင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ယူေဆာင္လာရန္ လိုသည္-

 • သင့္ ရက္ခ်ိန္းစာ
 • မက္ဒီကဲ ကတ္ (Medicare Card)
 • က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကတ္ျပား သို႔မဟုတ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ေရးရာကတ္ျပား ကဲ့သို႔ေသာ ေလွ်ာ့ေစ်းရသည့္ကတ္ျပားမ်ား
 • စစ္ေဆးမႈ အေျဖမ်ား
 • ဓါတ္မွန္မ်ား
 • သင္ ပံုမွန္ ေသာက္သံုးေနရသည့္ ေဆးဝါးမ်ား စာရင္းတစ္ခု
 • စာအုပ္၊ မဂၢဇင္း၊ ခ်ည္ထိုး စသည့္တို႔ကို ေစာင့္ဆိုင္းစဥ္အတြင္း လုပ္ရန္ တစ္ခုခု

အျပင္လူနာေဆးခန္းသို႔ သင္ ခန္႔မွန္းေျခ 15 မိႏွစ္ သင့္ရက္ခ်ိန္း အခ်ိန္ထက္ႀကိဳ၍ သင္ လာေရာက္ရန္ႏွင့္ သင့္ရက္ခ်ိန္းအတြက္ အနည္းဆံုး ႏွစ္နာရီ အခ်ိန္ေပးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တိုက္တြန္းပါသည္။

အကယ္၍ အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ သင့္ရက္ခ်ိန္းကို သင္ မလာေရာက္ႏိုင္လွ်င္ သင့္ရက္ခ်ိန္းစာ၏ ေရွ႔ဖက္တြင္ ပံုႏွိပ္ထားေသာ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ကို သံုး၍အျမန္ဆံုး ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ပါ။

အတြင္း လူနာမ်ား

သင္ ေဆးရံုတြင္ ခြဲစိတ္ကုသမႈအတြက္ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈအတြက္ ညအိပ္ညေန ေနရသည့္အခါ “အတြင္းလူနာ” အျဖစ္ သင့္အား လူသိမ်ားသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ ညအိပ္ညေန သို႔မဟုတ္ ၾကာၾကာေန ေနရလွ်င္ သင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ယူေဆာင္လာရလိမ့္မည္-

 • မက္ဒီကဲ ကတ္ (Medicare Card)
 • က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကတ္ျပား သို႔မဟုတ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ေရးရာကတ္ျပား ကဲ့သို႔ေသာ ေလွ်ာ့ေစ်းရသည့္ကတ္ျပားမ်ား
 • စစ္ေဆးမႈ အေျဖမ်ား
 • ဓါတ္မွန္မ်ား
 • သင္ လက္ရွိ ေသာက္သံုးေနသည့္ ေဆးဝါး သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါး တစ္ခုခု
 • ညဝတ္အကၤ်ီႏွင့္ ဝတ္ရံု
 • သင့္ေတာ္သည့္ ဖိႏွပ္
 • သန္႔ရွင္းေရးသံုးပစၥည္းမ်ား - သြားပြတ္တံ၊ သြားတိုက္ေဆး၊ ေခါင္းဖီးဘရပ္စ္၊ ဖီး၊ ဆပ္ျပာႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးသံုးပစၥည္းမ်ား
 • ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အေမြးရိတ္ပစၥည္းမ်ား
 • လက္ကိုင္ပုဝါ သို႔မဟုတ္ တစ္သ်ဴးစကၠဴ
 • သင့္ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို ထည့္ရန္ဆန္႔သည့္ အိတ္ႀကီးႀကီးတစ္လံုး

ေဆးရံုတြင္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္ သိသင့္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ အရာမ်ား

 • မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ - သင္ ေဆးရံုတြင္ ေနသည့္ တစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ သင္၏ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေမးျမန္းခံရလိမ့္မည္။ ဤကိစၥမွာ ကြ်န္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သင့္အား မွန္ကန္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို ေပးအပ္ေနသည္မွာ ေသခ်ာေၾကာင္းလုပ္ရန္ အေရးႀကီးသည့္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
 • အစားအစာမ်ား- ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လူနာမ်ားအား တစ္ေန႔လွ်င္ သံုးႀကိမ္ ေကြ်းေမြးသည္၊ နံနက္ လက္ဘက္ရည္၊ ေန႔လည္လက္ဘက္ရည္ႏွင့္ ညနက္အစားအစာ ထပ္ဆင့္၍ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဟာလလ္ အစားအစာႏွင့္ အျခား အထူး အစားအစာမ်ားကို ေကြ်းႏုိင္ပါသည္၊ ၄င္းမွာ သင့္ ေဆးကုသမႈ သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ျဖစ္သည္။
 • ေဆးဝါးမ်ား- ေဆးရံုတြင္ေနစဥ္ႏွင့္ ေဆးရံုဆင္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေသာက္ရန္ ေဆးဝါးမ်ားကို သင့္အား ေပးပါလိမ့္မည္။ ေဆးကို ဘာအတြက္ေၾကာင့္ ေသာက္ရေၾကာင္းႏွင့္ သင္ မည္မွ်ၾကာေအာင္ ေသာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုမဆို ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေမးျမန္းပါ။ အကယ္၍ သင့္တြင္ ဓာတ္မတည့္မႈ တစ္ခုခု ရွိလွ်င္ သင့္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳကို သင္ အေၾကာင္းၾကား ရန္သည္လည္း အကၡရာက်ပါသည္။
 • ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ပစၥည္း- ေငြေၾကး အမ်ားအျပားႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ လက္ေတာ့ကြန္ပ်ဴတာ၊ လွ်ပ္စစ္ တက္ပလက္၊ လက္ဝတ္လက္စား သို႔မဟုတ္ တမ္းတဖြယ္ရာတန္ဖိုး ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားအဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ယူေဆာင္မလာပါႏွင့္။
 • ေဆးရံုမွ ထြက္ခြာျခင္း- သင့္အား အိမ္ျပန္ေခၚသြားရန္ ေဆြမ်ဳိး သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးအား စီစဥ္ထားရန္ သင္ လိုအပ္လိမ့္ မည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္မ်ားမွာ သင့္တာဝန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ သိရွိထားပါ။

က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုံ႔ျပန္သေဘာထား ေပးျခင္း

Metro South Health ေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ သင့္ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ေျပာျပရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တိုက္တြန္းပါသည္။ သင့္တြင္ရွိသည့္ စိုးရိမ္မႈ တစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို အသိေပးပါ၊ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား အႀကံဥာဏ္ေပးပါ သို႔မဟုတ္ ခ်ီးမြမ္းခ်က္တစ္ခုကို လက္ဆင့္ကမ္းပါ။

Logan ေဆးရံု ႏွင့္ Beaudesert ေဆးရံု

(07) 3299 8587
CLS_LB@health.qld.gov.au
Princess Alexandra ေဆးရံု(07) 3176 5598
PAH_PLO@health.qld.gov.au
Redland ေဆးရံု ႏွင့္ Wynnum က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ(07) 3182 6110
CLO_QE2@health.qld.gov.au
စြဲမႈႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား(07) 3488 3504
Consumer_Liaison_Bayside@health.qld.gov.au
 (07) 3339 4629
ED_mhsmetrosouth@health.qld.gov.au

သင္  Office of the Health Ombudsman ကိုလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ ပါသည္။  အြန္ဘတ္စ္မင္ (Ombudsman) သည္Metro South Health ႏွင့္သီးသီးျခားျခား ရွိၿပီး ေအာက္ပါတို႔မွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္-

 • ဝက္ဘ္ဆိုက္ လိပ္စာ www.oho.qld.gov.au
 • တယ္လီဖုန္း - 133 OHO (133 646)
 • အီးေမးလ္ - info@oho.qld.gov.au
 • စာပို႔ရန္- PO Box 13281 George St, Brisbane QLD 4003.
Last updated 25 May 2015
Last reviewed 24 April 2015